Nabór do projektu Małopolskie Talenty.

Na podstawie diagnozy zapotrzebowania szkół oraz na podstawie deklaracji uczestnictwa dokonywanych na przełomie kwietnia i maja 2017 r. znaczna część szkół sądeckich oraz podsądeckich zakwalifikowała się do programu „Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny”. Do II etapu edukacyjnego kwalifikują się tylko uczniowie gimnazjów, w tym przekształconych w inne niż gimnazja typy szkół na podstawie reformy systemu oświaty, a także uczniowie szkół podstawowych kl. 7-8 utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty. Fundacja Sądecka została beneficjentem programu Poddziałanie 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 „Wsparcie Uczniów Zdolnych” na podstawie konkursu realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Chodzi o dwa projekty: jeden dla miasta Nowego Sącza, drugi dla powiatu nowosądeckiego! Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz  kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu powiatu nowosądeckiego poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT. W ramach projektu powstaną profesjonalne Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych – osobno dla miasta Nowego Sącza i osobno dla powiatu nowosądeckiego. Tym samym szkoły mają możliwość zrekrutowania do projektu najzdolniejszych uczniów wg zasad przybliżonych w Regulaminie rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych. Termin przyjmowania tych zgłoszeń zwany nominacją nauczycielsko-rodzicielską trwa w I edycji do 30 listopada 2017 roku, a w przypadku II edycji do 30 kwietnia 2018 roku. Całość kosztów projektu pozostaje po stronie Fundacji Sądeckiej.
Rekrutacja opiera się na nominacji rodzicielsko-nauczycielskiej ucznia z zakresu jednej wybranej przedmiotowej kompetencji kluczowej: matematyczo – przyrodniczej, języka angielskiego, technologii informacyjno-komunikacyjnej, przedsiębiorczości, na podstawie arkuszy nominacji opracowanych przez Beneficjenta projektu koordynacyjnego. Nominację rodzicielsko-nauczycielską przeprowadzają odpowiedni nauczyciele przedmiotowi w danej szkole, bądź w drodze wyjątku wychowawcy klasy danego ucznia. Nominacja rodzicielsko-nauczycielska jest równoznaczna z wytypowaniem ucznia do diagnozy uzdolnień.
Uczniowie, którzy zostaną nominowani do uczestnictwa w projekcie powinni złożyć w Sekretariacie szkoły najpóźniej do 23 listopada 2017 r. (w ramach I edycji) oraz najpóźniej do 23 kwietnia 2017 r. r. (w ramach II edycji) następujących dokumentów:
1) deklaracji uczestnictwa w projekcie koordynacyjnym,
2) formularza rekrutacyjnego
Zrekrutowani uczniowie przystępują do diagnozy uzdolnień. Testy zostaną przeprowadzone dn. 19 grudnia 2017 r. na terenie szkół macierzystych.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń klasy II etapu edukacyjnego szkoły z terenu powiatu nowosądeckiego, która przystąpiła do CWUZ i weźmie udział w rekrutacji uczniów do diagnozy uzdolnień.

Regulamin projektu Małopolskie Talenty

Małopolskie Talenty