STOWARZYSZENIE

pobraneStowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem” powstało 24  lutego 2014 roku.

Wpis do KRS

dokonano dnia 17.04.2014 roku nr KRS: 0000506219

Regon nadano 11.07.2015 nr 123157195

NIP nadano 07.08.2014  nr 7343526283

 Konto założono w Banku Spółdzielczym nr 56881100060010010830200001

Forma prawna:  Stowarzyszenie

5 – cio osobowy Zarząd:

Prezes: Marta Konicka

Z – ca:  Małgorzata Koterla

Skarbnik: Monika Burek

Członek:  Renata Gryzło

Członek: Jolanta Nasalska

Pozostali członkowie:

 1. Maria Schneider
 2. Wiesław Rębiasz
 3. Bernadeta Tokarz – Stasianek
 4. Sylwia Wypasek
 5. Agata Śmiertka
 6. Małgorzata Sarota
 7. Bożena Kafel
 8. Anna Klimek
 9. Jolanta Ziółkowska
 10. Anna Firlej
 11. Renata Chochorowska
  Członkowie honorowi:
  1. Emilia Marchacz
  2. Dorota Juszczyk
  3. Katarzyna Matusik

Statut Stowarzyszenia DO POBRANIA TUTAJ

Dotychczasowa działalność:

Podole – Górowa dn. 15.11.2019 r.

Z A P R O S Z E N I E 
na nadzwyczajne  Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół                    w Podolu Górowej „Działajmy razem”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu-Górowej „Działajmy razem” serdecznie zaprasza na nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się  w dniu 3 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół w Podolu  Górowej,  Podole Górowa 158, 33-318 Gródek nad Dunajcem.  Godz.: 16.00 (I termin), godz. 16.15 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podsumowanie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.,
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
 5. Dyskusja/ wolne wnioski
 6. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania – podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd

 

                                                                            Podole – Górowa dn. 01.06.2018 r.

Z A P R O S Z E N I E 
na zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu-Górowej „Działajmy razem”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu-Górowej „Działajmy razem” serdecznie zaprasza na zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Podolu – Górowej Podole 158, 33-318 Gródek nad Dunajcem Godz.: 16.00 (I termin), godz. 17.15 (II termin).

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017:
 4. a) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 5. b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,
 6. c) dyskusja i podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r.
 8. a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 9. b) dyskusja i podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na cele statutowe Stowarzyszenia
 11. Dyskusja/ wolne wnioski
 12. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania dopuszczalny jest w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Zarząd

Do tegorocznego kolędowania wielu z Was mogło wyruszyć w nowych pięknych strojach kolędniczych. Wszystko to dzięki zaangażowaniu wielu osób, które poświęciły swój wolny czas, byśmy jeszcze piękniej mogli głosić nowinę o Narodzeniu Jezusa. Już na wiosnę Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem” podjęło się zorganizowania kiermaszu wielkanocnego, z którego dochód ( 1.600,00 zł.) przeznaczony został na  zakup materiałów potrzebnych do uszycia strojów dla: Józefa, Maryji, Latynosów i Aniołów. Poza tym zakupione zostały różnobarwne kapelusze dla Latynosów oraz toczki dla: Maryji, Józefa i Aniołów. Krojenia i szycia strojów kolędniczych podjęły się babcie oraz mamy naszych pociech, tj. Panie: Janina Tołwińska, Helena Jasztal, Teresa Kołodziej, Halina Konicka, Agnieszka Kalloch, Renata Gryzło, Halina Matusik oraz Bernadetta Tokarz-Stasianek. To dzięki ich społecznemu i bezinteresownemu zaangażowaniu udało się „wyczarować” tak dużą ilość strojów dla uczniów naszej szkoły, które z roku na rok włączają się coraz liczniej i chętniej w to piękne dzieło misyjne!

Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie i poświęcony czas !!!

To dzięki Waszej pomocy udało się stworzyć:

14 strojów dla Anioła,

10 poncz dla Latynosa

 7 szat dla Maryji

4 płaszcze dla Józefa

 7 chust na głowę dla Maryji i Józefa

10 kapeluszy dla Latynosa

45 toczków na głowę dla: Aniołów, Maryjek i Józefów

Dodać jeszcze należy, że zapotrzebowanie na zakup nowych strojów dla kolędników misyjnych, nieśmiało od jakiegoś czasu zgłaszał główny organizator akcji Pan Wiesław Rębiasz. To on zauważył ogromną chęć uczestnictwa dzieci i młodzieży z naszej szkoły w tym wielkim dziele. Równocześnie zaobserwował problem braku stroju i konieczność wypożyczania ich przez rodziców dzieci, co często stawało się barierą w uczestnictwie.

Na szczęście dzięki hojności społeczności lokalnej, wsparciu od strony „dziadków”( a właściwie naszych kochanych Babć) oraz rodziców, a także dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem”, cel został osiągnięty.

W tegorocznym kolędowaniu udział wzięło 18 grup kolędniczych ( 15 z naszej szkoły). 27 grudnia 2017 roku podczas akcji zebrano kwotę 13.120,00 zł. Z podziwem i dumą możemy patrzeć na radosne i chętne uczestnictwo naszych dzieci w wolontarystycznych akcjach. Dziękujemy także opiekunom grup oraz każdemu domowi, który z wielką otwartością przyjął nas do siebie!

Jak Pan Bóg pozwoli to już w grudniu tego roku spotkamy się po raz kolejny podczas kolędy misyjnej!

Prezes Stowarzyszenia: Marta Konicka

 

Podole – Górowa dn. 06.06.2017 r.

Z A P R O S Z E N I E 
na zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu-Górowej „Działajmy razem”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu-Górowej „Działajmy razem” serdecznie zaprasza na zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Podolu – Górowej Podole 158, 33-318 Gródek nad Dunajcem Godz.: 16.00 (I termin), godz. 17.15 (II termin).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2016 przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
7. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego uchwałą WZ.
8. Przedstawienie wyników i podsumowanie przeprowadzonej ankiety dotyczącej działalności Stowarzyszenia.
9. Dyskusja/ wolne wnioski
10. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania dopuszczalny jest w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Zarząd

 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu realizuje projekt pn. „Kulturotwórcze znaczenie jarmarków i targów na Sądecczyźnie – badania i popularyzacja” w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizowany projekt ma charakter popularyzatorski, który przybliży kulturotwórczą i społeczną rolę jarmarków i targów w tradycji ludowej i mieszczańskiej Sądecczyzny.
Ma na celu upowszechnienie i utrwalenie tradycji jarmarcznych, rzemieślniczych i handlowych miasta i okolic poprzez różnorodne działania interdyscyplinarne:
realizację kwerend historycznych (archiwalnych) dotyczących tradycji jarmarków średniowiecznych i etnograficznych (terenowych wraz z rejestracją filmową) nt. współczesnych targów i
rzemiosł tradycyjnych, organizację dwóch jarmarków: średniowiecznego i galicyjskiego opartych na pokazach dawnych i tradycyjnych umiejętności rzemieślniczych i lokalnych tradycji kulinarnych oraz przygotowanie wystawy kolekcji strojów ludowych i mieszczańskich ze zbiorów Muzeum z katalogiem i warsztatami edukacyjnymi.
Współorganizatorem w realizacji zadania jest Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu Górowej Działajmy Razem
Szersze informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej www.muzeum.sacz.pl

 

W czwartek 30 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Podolu – Górowej odbyły się warsztaty dla członków Stowarzyszenia, podczas których powstały piękne, niepowtarzalne, ręcznie robione palemki wielkanocne. Swoją obecność, a przy tym oczywiście pomoc, zaoferowała nam Pani Zofia Dunikowska (Nauczycielka z ZS Jelnej). Dzięki wcześniej wykonanym kwiatom z krepiny przez nasze członkinie, ale także wspierającą nas chętnie Panią Jolę Ziółkowską (Nauczycielka z ZS Przydonicy), podczas zajęć udało nam się stworzyć 34 cudowne palemki.

Oprócz tego indywidualnie stworzyłyśmy jeszcze kilkanaście ciekawych ręcznie robionych ozdób. Między innymi: jajeczka wykonane techniką decupage oraz owijane i zdobione bibułą, kurczaczki z żarówek, wianuszki z papieru toaletowego, kurki z włóczki oraz świeczniki w słoiczkach.

Palemki oraz ozdoby świąteczne wykonane zostały na Kiermasz Wielkanocny. W tym roku     za pozyskane z niego środki Stowarzyszenie zakupi stroje oraz materiały dla kolędników misyjnych z Zespołu Szkół w Podolu – Górowej.

Wykonane prace członkinie Stowarzyszenia sprzedawały: 2 kwietnia przy kościele w Podolu – Górowej, 6 kwietnia w Zespole szkół w Podolu – Górowej, 9 kwietnia przy kościele w Paleśnicy oraz 11 kwietnia w Zespole Szkół w Przydonicy oraz  przy wsparciu życzliwych znajomych w Nowym Sączu.

W imieniu zarządu składam podziękowania wszystkim Osobom, które nabyły u nas te ręcznie wykonane prace. To dzięki Wam uda nam się zakupić stroje dla coraz liczniejszych grup kolędników misyjnych z Zespołu Szkół w Podolu – Górowej. Zebrane przez nasze dzieci pieniążki pozwolą wyposażyć misjonarzy w niezbędne środki transportu.

Dziękuję!

Prezes: Marta Konicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podole Górowa, dnia 16.03. 2017 r.

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół
Zespołu Szkół w Podolu-Górowej „Działajmy razem”

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Stowarzyszenia
Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu-Górowej 
„Działajmy razem”

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu-Górowej „Działajmy razem” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Podolu – Górowej Podole 158, 33-318 Gródek nad Dunajcem Godz.: 16.15 (I termin), godz. 16.30 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie sporządzonego CIT 8 oraz bilansu za rok 2016.
 4. Omówienie realizacji Kiermaszu Wielkanocnego 2017.
 5. Przedstawienie propozycji oraz projektu uchwały dotyczącej przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z Kiermaszu Wielkanocnego na zakup strojów dla kolędników misyjnych z ZS w Podolu Górowej.
 6. Przedstawienie realizacji Dnia Seniora 2017.
 7. Dyskusja/ wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Zarząd

Po Walnym Zebraniu planowane są warsztaty wyrobu Palemek Wielkanocnych, które będą sprzedawane na Kiermaszu Wielkanocnym. Na warsztaty zapraszamy wszystkich chętnych, którzy wygospodarują chwilę wolnego czasu oraz mają ochotę popracować wolontarystycznie na rzecz zakupu nowych strojów dla kolędników misyjnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia ZARZĄD

Wigilia to nie jest czas, 
gdy jest prezentów moc
Wigilia to nie jest czas, 
gdy potraw sto na stole
Wigilia to przepiękny czas,
Bożonarodzeniowy czas,
Gdy siedzimy wszyscy w kole,
i MAMY bliskich przy stole.

Spokojnych i zdrowych Świąt!

życzy:  Zarząd Stowarzyszenia

 

8 grudnia w Zespole Szkół w Podolu – Górowej odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe dla członków Stowarzyszenia. Wykonane podczas nich prace, a mianowicie choinki z piórek   oraz kolorowe bombki z wstążeczek i cekinów zostaną rozdane jako podziękowania dla darczyńców pikniku rodzinnego „Wehikułem czasu w Średniowiecze.”

Zajęcia twórcze poprowadziła Pani Renata Gryzło, która kolejny raz pokazała nam, że z kilku drobiazgów mogą powstać naprawdę ciekawe dzieła. Piórka, w różnych odcieniach zieleni,  tak się spodobały naszym dziewczynkom, że  Róża oraz Pani Gosia Koterla postanowiły je sobie zabrać, na własnej głowie (we włosach) do domu. Nie ma się co dziwić, bo w zieleni, było im bardzo do twarzy.

IMG_8503
IMG_8499
IMG_8496
IMG_8492
IMG_8488
IMG_8487

Członkowie Stowarzyszenia, z pomocą szkolnego wolontariatu, pod opieką Pani Ani Burek, wykonali ręcznie piękne i niepowtarzalne kartki bożonarodzeniowe, które zostaną rozdane                    z życzeniami świątecznymi darczyńcom Pikniku Rodzinnego „Wehikułem Czasu w Średniowiecze .”

W imieniu Zarządu dziękuję młodzieży z wolontariatu za czas, który poświęciła podczas tworzenia tych „dzieł”.

Marta Konicka – prezes

A oto różnorodność i niepowtarzalność tych prac:

DSCN8537
DSCN8536
DSCN8535
DSCN8533

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich członków na warsztaty rękodzieła bożonarodzeniowego, na których wykonane zostaną upominki świąteczne dla darczyńców Pikniku Rodzinnego „Wehikułem czasu w Średniowiecze”. Warsztaty odbędą się w dniu 8 grudnia 2016 roku godz. 16.00 w jadalni szkolnej.
Prosimy o liczne uczestnictwo i czynne włączenie się w realizację w/w działania.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem” wraz z Radą Rodziców działającą w roku szkolnym 2015/2016, ze środków pozyskanych z Pikniku Rodzinnego „Wehikułem czasu w Średniowiecze”  zakupiło 15 kompletów strojów sportowych reprezentacyjnych dla dziewcząt z Z.S Podole – Górowa. Koszt zakupu wyniósł         1 584,00 zł.

Podole Górowa, dnia 24 październik 2016 r.

 Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół

Zespołu Szkół w Podolu-Górowej „Działajmy razem”

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu-Górowej

„Działajmy razem”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu-Górowej „Działajmy razem” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Podolu – Górowej Podole 158, 33-318 Gródek nad Dunajcem Godz.: 16.15 (I termin), godz. 16.45(II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Omówienie propozycji planu działania Stowarzyszenia na rok 2017.
 4. Uzgodnienie terminu realizacji warsztatów w celu wykonania upominków bożonarodzeniowych dla darczyńców Pikniku Rodzinnego.
 5. Dyskusja/ wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

                                                                                                                                 Zarząd

Podole Górowa, dnia 7 czerwca 2016 r.

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół
w Podolu-Górowej „Działajmy razem”

Z A P R O S Z E N I E
na zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w
Podolu-Górowej „Działajmy razem”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu-Górowej „Działajmy razem” serdecznie zaprasza na zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół w Podolu – Górowej Podole 158, 33-318 Gródek nad Dunajcem Godz.: 16.00 (I termin), godz. 17.15 (II termin).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015 przez Zarząd Stowarzyszenia
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015
7. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego uchwałą WZ
8. Przedstawienie wyników i podsumowanie organizacji imprezy „Piknik rodzinny wehikułem czasu w Średniowiecze”
9. Zatwierdzenie uchwały dotyczącej zakupu strojów sportowych dla dziewczęcej sportowej drużyny reprezentacyjnej z ZS w Podolu – Górowej.
9. Dyskusja/ wolne wnioski
10. Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

Zarząd

5 czerwca przy Zespole Szkół w Podolu – Górowej odbył się „Piknik Rodzinny wehikułem czasu w Średniowiecze”.  Zarówno pogoda jak i frekwencja dopisała , z czego cieszą się główni organizatorzy imprezy: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem” oraz Rada Rodziców.

Była to impreza o wyjątkowym charakterze, jakiej nigdy dotąd w Podolu – Górowej nie było, ponieważ przeniosła uczestników w dawne czasy. Warsztaty, pokazy i turnieje prezentowane przez grupę rekonstrukcyjną „Bractwo Rycerskie Kasztelanii Sandeckiej” ze Starego Sącza oraz stroje średniowieczne, w które również były ubrane organizatorki imprezy nadawały imprezie klimatu średniowiecza. Publiczności szczególnie podobała się walka prawdziwych rycerzy, pokazy łucznictwa i  tańców dawnych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa pn „ Sala Tortur” wypożyczona z zasobów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, która jeszcze  będzie udostępniana do 10 czerwca 2016 roku do godz. 12.00 w ZS w Podolu – Górowej.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością szczególni goście: Starosta Powiatu Nowosądeckiego – Pan Marek Pławiak wraz rodziną, Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem oraz ksiądz Dziekan Adam Urbański i ksiądz Prałat Stanisław Kukla.

Środki pozyskane z pikniku zostaną przeznaczone na budowę boiska sportowego oraz zakup strojów sportowych dla dziewczęcej sportowej grupy reprezentacyjnej z ZS w Podolu – Górowej.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w pomoc w organizacji imprezy oraz wszystkim darczyńcom, którzy wsparli to przedsięwzięcie.

Podziękowania dla darczyńców i współorganizatorów „Pikniku Rodzinnego wehikułem czasu w Średniowiecze”

Podziękowanie dla darczyńców:

 1. Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Pławiak – patronat Honorowy
 2. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – współorganizator
 3. Urząd Gminy w Gródku n/D – współorganizator Pikniku Rodzinnego
 4. Gminny Ośrodek Kultury współorganizator Pikniku Rodzinnego
 5. Zespół Muzyczny KONTRAST z Przydonicy
 6. Zespół rockowy POISONS
 7. Zespół Regionalny Małe Rożnowioki
 8. Przewodniczący Rady Gminy Józef Klimek
 9. Firma Koral – Józef Koral
 10. Anonimowy Darczyńca 5 szt. markowych koszulek
 11. LEMON Resort SPA
 12. Serwis Karcher – Nowy Sącz – Paweł Chmura
 13. Firma FAKRO – Ryszard Florek
 14. Firma Elem – Lucyna i Zbigniew Mazurkiewicz
 15. U. H.WOD –KAN, C.O i GAZ Władysław Babiaczyk
 16. Anonimowy darczyńca – długopisy i notesiki
 17. Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa”
 18. Dyrektor Zespołu Szkół w Podolu – Górowej – Anna Firlej
 19. Aneta Hajduk
 20. Bogumiła Babiarczyk
 21. Krzysztofa i Krzysztof Szczecina
 22. Firma Daw – Bud – Dawid Łękawski
 23. Piotr Elster
 24. MARPOL – Ryszard Małek
 25. Mur Bet Adam Dumana i wspólnicy – Magdalena i Tomasz Dumana
 26. Kino Sokół MCK Nowy Sącz
 27. Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
 28. Bank PKO S.A. w Nowym Sączu
 29. Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Celina i Stanisław Gancarczyk
 30. Profesjonalny Salon Fryzjerski „INA” – Ewelina Bielak
 31. Firma Rafatex – Jan i Helena Rafa
 32. Zakład Fryzjerki Lawenda – Agnieszka Damasiewicz
 33. Ewa i Piotr Kołacz
 34. MOBRUK – Józef Mokrzycki
 35. Anonimowy darczyńca – żywa gęś
 36. Sklep Spożywczo – Przemysłowy –Piotr Migdał
 37. Agnieszka i Mateusz Cieślik
 38. Józef Szymański z Małżonką
 39. Zakład Masarsko – Wędliniarski – Tadeusz i Zdzisława Furtak
 40. Firma Futrzak – Piotr Furtak
 41. Gospodarstwo Ogrodnicze – Beata i Piotr Milcz
 42. Ośrodek wypoczynkowy Barbara – Anna i Piotr Jankowscy
 43. Ośrodek Wczasowo – Wypoczynkowy STALOWNIK – Elżbieta i Andrzej Rabenda
 44. Stowarzyszenie na Śliwkowym Szlaku
 45. Piekarnia Rożnów
 46. Zuzanna i Marek Wolak
 47. Andrzej, Krzysztof Dumana – skład budowlany
 48. Wulkanizacja – Ewa i Stanisław Hajduk
 49. Firma Grand – Andrzej Grygiel
 50. Mariusz Szczecina
 51. Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Krystyna i Henryk Rolka.
 52. Zakład Kosmetyczno – Fryzjerski ONYKS – Joanna Małek
 53. H.U. – Krystyna Matras
 54. Bar Zorba – Bożena Rosiek
 55. Sołtys wsi Podole – Górowa – Jan Wolak
 56. Pani Sołtys z Bartkowej Joanna Osika – Bocheńska
 57. Firma Eklerek – Natalia Szczurek
 58. Akademia GOAL

Podziękowania za współpracę dla:

 1. Księdza Dziekana Adama Urbańskiego – parafia Podole – Górowa
 2. Księdza Prałata Stanisława Kukli – parafia Podole – Górowa
 3. Księdza Prałata Władysława Muchy – parafia Gródek nad Dunajcem
 4. Księdza Prałata Janusza Szczypki – parafia Przydonica
 5. Księdza Proboszcza Marka Truś – parafia Rożnów
 6. Pani Agaty Porembskiej
 7. Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem – Zofii Wolak
 8. Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Przydonicy – Mirosława Szarota
 9. Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Jelnej – Ryszarda Baziak
 10. Pana Dyrektora Szkoły w Siennej – Leszka Fecko
 11. Pana Dyrektora ZS w Paleśnicy – Sylwestra Gostek
 12. Pana Wojciecha Błażusiaka
 13. Pani Marii Chochorowskiej
 14. Pana Józefa Schabińskiego
 15. Tadeusza Kuś
 16. Karoliny i Artura
 17. Pracowników obsługi ZS Podole – Górowa
 18. Pani Barbary Groń
 19. Pana Alberta Kraj
 20. Pani Małgorzaty Brzegowy
 21. Pani Bożeny Ziobrowskiej
 22. Bożeny Hałucha
 23. Janiny Tołwińskiej
 24. Wiesława Dziedziny
 25. Nauczycieli ZS w Podolu – Górowej
 26. Rodziców zaangażowanych w realizację Pikniku Rodzinnego.
 27. Wolontariatu i uczniów ZS w Podolu – Górowej :

Justyny Gancarczyk

Magdaleny Gniadek

Małgorzaty Gołąb

Jędreka Kafel

Jakuba Klimek

Karoliny Konickiej

Gabrysi Ziółkowskiej

Kacpra Prusak

Kamili Stolarczyk

Izy Hajduk

Anny Hałucha

Kingi Małek

Anity Oszczepalskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy razem” we współpracy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu zapraszają na wystawę pn. SALA TORTUR, prezentowaną w Zespole Szkół w Podolu – Górowej od 30 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 r.
Bezpłatne udostępnianie ekspozycji w godzinach: od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku oraz 5 czerwca 2016 r. podczas Pikniku Rodzinnego Wehikułem Czasu w Średniowiecze w godzinach: od 14.00 do 20.00.
Wystawa prezentuje średniowieczne narzędzia tortur rzemiosła katowskiego.

ZAPRASZAMY BARDZO SERDECZNIE NA PIKNIK RODZINNY
WEHIKUŁEM CZASU W ŚREDNIOWIECZE

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem” oraz Rada Rodziców rozpoczęły z energią, zapałem i entuzjazmem przygotowania do PIKNIKU RODZINNEGO WEHIKUŁEM CZASU W ŚREDNIOWIECZE, który odbędzie się przy szkole 5 czerwca 2016 roku.
W związku z tym członkinie Stowarzyszenia i RR spotkały się 28 kwietnia 2016 roku na warsztatach rękodzieła, których celem było przygotowanie pamiątkowych upominków w ramach podziękowań dla darczyńców pikniku.

IMG_7576
IMG_7574
IMG_7585
IMG_7580
IMG_7578

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem” uchwałą nr 8/WZ/2016 działając na podstawie § 20 pkt. 12, realizując swoje cele statutowe, przekazało kwotę 1136 zł na zakup 14 kompletów (koszulka, spodenki) sportowych strojów reprezentacyjnych dla drużyn sportowych z klas I- III gimnazjum ZS w Podolu – Górowej.
Stroje zostaną zakupione przez członków Stowarzyszenia i przekazane nauczycielom wychowania fizycznego. Na koszulkach zostaną umieszczone nadruki, z których jeden będzie logiem Stowarzyszenia.

ZARZĄD

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem” uchwałą nr 7/WZ/2016 działając na podstawie § 20 pkt. 12, realizując swoje cele statutowe, przekazało kwotę 7205 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją wycieczek klasowych uczniów ZS w Podolu – Górowej w roku szkolnym 2015/2016 (czyli do końca czerwca).
W klasach od 0-III Szkoły podstawowej kwota przypadająca na jednego ucznia wyniesie 20 zł, a klasach o IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum kwot przypadająca na jednego ucznia wyniesie 45 zł. Zróżnicowanie przyznanych kwot przypadających na poszczególne klasy wynika z ilości uczniów w danej klasie.

– klasa 0 (22 uczniów) – 440 zł
– klasa I a) (15 uczniów) – 300 zł
– klasa I b) (15 uczniów) – 300 zł
– klas II a) (17 uczniów) – 340 zł
– klasa II b) (16 uczniów) – 320 zł
– klasa III (21 uczniów) – 420 zł
– klasa IV (17 uczniów0 – 765 zł
– klasa V (21 uczniów) – 945 zł
– klasa VI – (20 uczniów) – 900 zł
– klasa I gimn. (21 uczniów) – 945 zł
– klasa II gimn. (15 uczniów) – 675 zł
– klasa III gimn. (19 uczniów) – 855 zł.

WAŻNE: W sytuacji gdy dziecko nie korzysta z wycieczki kwota przypadająca na to dziecko jest przekazywana na pozostałe dzieci w danej klasie!!!

INFORMACJA DLA WYCHOWAWCÓW

Wychowawcy poszczególnych klas mogą przyznane kwoty na pokrycie kosztów wycieczek pobrać od Skarbnika Stowarzyszenia – Pani Anny Burek przed planowaną wycieczką. Wychowawcy są zobowiązani o wzięcie faktury gotówkowej związanej z pokryciem kosztów wycieczek na ściśle określone/przyznane kwoty jakie zostały zatwierdzone dla poszczególnych klas. Nabywcą/adresatem faktury jest (dane do faktury):

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem”.
Podole – Górowa 158
33-318 Gródek nad Dunajcem
NIP: 734-35-26-283

WAŻNE: NAZWA NABYWCY MUSI BYĆ PEŁNA i WYŻEJ PODANE DANE MUSZĄ ZNALEŹĆ SIĘ NA FAKTURZE!!!

ZARZĄD

9 marca 2016 roku po raz ostatni członkinie Stowarzyszenia spotkały się w ramach warsztatów wielkanocnych w ZS  w Podolu – Górowej. Tym razem uczyłyśmy się wykonywać palemki na niedzielę palmową. Do wykonania 34 sztuk wykorzystałyśmy bazie, ozdobne trawy, nieśmiertelniki, palmę oraz około 700 kwiatów z krepiny i bibuły. Gościnnie po raz kolejny wytrwale pomagała nam Pani Zofia Dunikowska z Gródka nad Dunajcem, której składamy serdeczne podziękowania.

Nasze warsztatowe spotkania dały nam wiele satysfakcji i radości, a także umożliwiły samorealizację wielu z nas. Pozwoliły rozwinąć jeszcze bardziej nasze umiejętności i kreatywne myślenie oraz inwencję twórczą. Te spotkania przyczyniły się do wspólnej integracji (także międzypokoleniowej) i jak za danych lat w zimowe wieczory, zamiast oglądać telewizję czy surfować w Internecie, tworzyłyśmy piękne rękodzieło.

Wykonane przez nas rękodzieło zaprezentowałyśmy w Rożnowie, Przydonicy, Gródku nad Dunajcem oraz w Podolu – Górowej. Datki pozyskane przez darczyńców zostaną przeznaczone na dofinansowanie klasowych wycieczek uczniów z Zespołu Szkół w Podolu – Górowej.

S1890023
S1890013
S1890010
S1890008
S1890002
S1890001

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej: „DZIAŁAJMY RAZEM”

prezentuje galerię rękodzieła

WIELKANOC 2016

DSCN5915
DSCN5914
DSCN5913
DSCN5945
DSCN5942
DSCN5935
DSCN5933
DSCN5931
DSCN5929
DSCN5927
DSCN5925
DSCN5924
DSCN5922
DSCN5921
DSCN5920
DSCN5918
DSCN5917
DSCN5916
DSCN5910
DSCN5909
DSCN5905
DSCN5904
DSCN5903
DSCN5901
DSCN5900
DSCN5897
DSCN5895
DSCN5893
DSCN5892
DSCN5891
DSCN5890
DSCN5889
DSCN5888

Po raz kolejny 2 marca 2016 roku członkinie Stowarzyszenia spotkały się w stołówce szkolnej w ZS w Podolu – Górowej na warsztatach rękodzieła związanych tematycznie ze Świętami Wielkiej Nocy. W naszych pracach pomagała nam znowu pani Zofia Dunikowska, która już kilka krotnie wspierała nas swoją pomocą. Ostatnio przyznała się nam, że nie spała do trzeciej nad ranem robiąc do naszych stroików świątecznych szafirki. W efekcie końcowym wykonała ich 130 sztuk. Jak wcześniej wspominałyśmy takiego kwiatka wykonuje się około 15 minut, dlatego wyrażamy ogromny szacunek dla pani Zosi za jej cierpliwość i poświęcenie. Podczas naszego spotkania kończyłyśmy świąteczne wianuszki, do wykonania których wykorzystałyśmy rolki z papieru toaletowego, kurczaki, których bazę stanowią spalone żarówki oraz kurki z styropianowych jajek, szarego jutowego sznurka, filcu i patyczków od szaszłyków. Spotkamy się jeszcze raz w przyszłym tygodniu 9 marca 2016 roku na warsztatach, które będą już ostatnie w cyklu zajęć związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Wykonamy tradycyjne palemki wielkanocne, do których użyjemy suszonych ozdobnych traw oraz kwiatów wykonanych z bibuły. Na to ostatnie spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD

zdjęcia 2 marca
zdjęcia 2 marca 13
zdjęcia 2 marca 12
zdjęcia 2 marca 11
zdjęcia 2 marca 10
zdjęcia 2 marca 9
zdjęcia 2 marca 7
zdjęcia 2 marca 6
zdjęcia 2 marca 5
zdjęcia 2 marca 4
zdjęcia 2 marca 3
zdjęcia 2 marca 2

22 i 25 lutego 2016 roku członkinie Stowarzyszenia  znowu spotkały się w szkolnej stołówce w celu tworzenia kolejnych rękodzieł związanych z obrządkiem  Świąt Wielkiej Nocy, które zaprezentują podczas Kiermaszu Wielkanocnego, planowanego na 13 marca 2016 roku.  Tym razem powstawały piękne baranki , króliczki, mega pisanki,  koszyczki  wielkanocne oraz  wiklinowe wianuszki. Do wielu prac zostały wykorzystane materiały wtórne takie jak korki plastikowe, kartonowe rolki z papieru toaletowego czy stare gazety. Również tym  razem swoją obecnością, a także wielką pomocą wsparły nas panie: Zofia Dunikowska i Katarzyna Matusik, za co im serdecznie dziękujemy. Wszystkie Panie pracowały w skupieniu i z ogromną dokładnością żeby wszystkie prace wyglądały wzorowo.

ZARZĄD

DSCN5886
DSCN5885
DSCN5884
DSCN5883
DSCN5882
DSCN5880
DSCN5879
DSCN5878
DSCN5876
DSCN5874
DSCN5873
DSCN5871
DSCN5870
DSCN5869
DSCN5868
DSCN5867
DSCN5865
DSCN5861
DSCN5858

W ubiegłym tygodniu: w poniedziałek 15 lutego, we wtorek 16 lutego oraz w czwartek 18 lutego 2016 roku na jadalni w Zespole Szkół w Podolu – Górowej odbywały się kolejne „Warsztaty Wielkanocne” organizowane przez naszą utalentowaną Renatkę Gryzło. Jak zwykle poza członkami Stowarzyszenia przybyły dzieci oraz osoby, które wspierają nas swoją pracą i pomysłami czyli: Kasia Matusik i Pani Zofia Dunikowska nauczycielka z ZS w Jelnej.

Renatka jak zwykle tryskała pomysłami i zaskakiwała nas swoją twórczością. Wydaje nam się, że Ona nie sypia po nocach, dręczy Ją bezsenność i mania tworzenia. Za każdym razem przynosi piękniejsze prace i wymyśla nam coraz ciekawsze zajęcia. My też się nie poddajemy i wspaniale dajemy sobie radę z przydzielonymi nam zadaniami.

W jednym końcu sali w ciszy i całkowitym skupieniu pracuje nasza niesamowicie utalentowana Pani Ania Klimek. To Ona wykonuje najbardziej precyzyjne i mozolne prace, a spod Jej rąk wychodzą prawdziwe dzieła sztuki.

Ogólnie, na warsztatach, panuje bardzo przyjemna, radosna atmosfera. Z dumą stwierdzam, że podczas tych zajęć, w naszej szkole wreszcie panuje całkowita współpraca między nauczycielami, dziećmi i rodzicami. Przecież właśnie oto nam chodziło, gdy ponad dwa lata temu podjęliśmy próbę współpracy i wzięliśmy udział w ogólnopolskim projekcie: „Szkoła współpracy”. Życzliwości nie brakuje nam także od Pracowników obsługi. Nasza kochana Pani Kazia serwuje nam kawki i herbatki, które pobudzają nas do działania.

Bardzo dziękujemy!

Jeszcze ogłoszenia przypominające, że dzisiaj w poniedziałek 22 lutego i w czwartek 25 lutego o 16.00 odbędą się kolejne warsztaty, a jutro we wtorek o 15.30 zebranie Zarządu Stowarzyszenia, a o 16.30 Walne. Serdecznie zapraszam!

Prezes – Marta Konicka

DSCN5838
DSCN5837
DSCN5836
DSCN5835
DSCN5834
DSCN5833
DSCN5851
DSCN5850
DSCN5849
DSCN5848
DSCN5847
DSCN5846
DSCN5842
DSCN5840
DSCN5839

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem” zorganizowało kolejne warsztaty rękodzieła o tematyce wielkanocnej. Tym razem spotkania odbyły się w dniach 10-11 luty 2016 roku na stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Podolu – Górowej. W zajęciach uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia oraz dzieci z ZS w Podolu – Górowej. Wykonywałyśmy pisanki metodą de cupage, zajączki i kurki wielkanocne metodą piaskowania, dekorowałyśmy wcześniej ulepione i wypalone ozdoby z gliny (baranki, kurczaki, pisanki). Do kwiatów wykonanych z krepiny przez panie: M. Konicką, A. Klimek, J. Ziółkowską, J. Ziółkowską, dorabiałyśmy łodyżki.

Na drugie spotkanie zaprosiłyśmy panią Krystynę Świerczek, która uczyła nas wykonywania szafirków z bibuły. Jednego szafirka robi się bardzo mozolnie i długo, trzeba dużo cierpliwości, aby powstał piękny kwiat. Jednak wszystkie stanęłyśmy na wysokości zadania i zrobiłyśmy ich około 30 sztuk. W naszych zajęciach warsztatowych uczestniczyła również Kasia Matusik, służąc swoją pomocą i pomysłami. Do kompozycji stroikowych zrobiła piękne koszyczki wielkanocne, kwiaty i motylki szydełkowe. Następne zajęcia planujemy 15, 16 i 18 lutego 2016 roku o godzinie 16.00 w stołówce szkolnej, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz dzieci i młodzież.

Wszystkim trzem paniom spoza Stowarzyszenia: Jolancie Ziółkowskiej, Katarzynie Matusik oraz Krystynie Świerczek serdecznie dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.

S1810017
S1810016
S1810015
S1810010
S1810008
S1810007
S1810003
S1810001
S1800018
S1800017
S1800013
S1800011
S1800010
S1800005
S1800004

W dniu 9 lutego 2016 roku w Zespole Szkół w Podolu – Górowej odbyła się wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Seniora. Uczniowie klas 0 – III przygotowali życzenia, własnoręcznie wykonane upominki i piękną cześć artystyczną. Wnuczęta podziękowały swoim babciom i dziadkom za miłość, troskę, wsparcie, pomoc, a przede wszystkim za czas i wspaniałe chwile spędzone właśnie z nimi. Do ich życzeń dołączyła się dyrekcja i grono nauczycielskie. Z wyrazami szacunku i uznania Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem” również przygotowało pamiątkowe upominki z gliny oraz serdeczne życzenia dla naszych kochanych seniorów.

Życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom
dużo zdrowia, rodzinnego ciepła,
pociechy z wnucząt,
miłości i serdeczności każdego dnia
oraz wielu radosnych chwil
w gronie najbliższych
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół
w Podolu – Górowej „Działajmy Razem”

Zdjęcie-0240
Zdjęcie-0237
Zdjęcie-0236
Zdjęcie-0235

W poniedziałek 25 stycznia w Wiejskim Domu Kultury w Bartkowej odbyły się już ostatnie warsztaty z gliny związane tematycznie z Dniem Babci, Dziadka oraz Świętami Wielkanocnymi. Po raz kolejny zajmowałyśmy się szkliwieniem wypalonych prac. Szkliwienie to nic innego jak malowanie pędzlem poprawie gotowych dziełach, gdyż wypalone po raz pierwszy w piecu wyroby z gliny wyglądają już bardzo ładnie, brakuje im jedynie barw. Szkliwienie jest bardzo precyzyjnym zajęciem. Potrzebna jest stabilna, wyrobiona dłoń oraz dużo cierpliwości. Najwięcej trudności sprawiały nam drobne napisy, które pojawiły się na naszych pracach. Jednakże znalazła się chętna Mama, która z ogromną precyzją i dokładnością radziła sobie z nimi.

Kasiu!

Bardzo, bardzo dziękujemy za pomoc, wytrwałość, Twoją precyzję, staranność, dokładność, życzliwość, za Twój czas!

Wszystkim Członkom Stowarzyszenia składam serdeczne podziękowania za swój feryjny wolny czas, który poświęcili na działalność społeczną. Miło się z Wami współpracuje.

                            Prezes: Marta Konicka

IMG_7517
IMG_7515
IMG_7514
IMG_7513
IMG_7512
IMG_7511
IMG_7510
IMG_7509

22 stycznia piątkowym popołudniem, po raz kolejny we ferie, członkowie Stowarzyszenia z uczniami ZS Podole – Górowa spotkali się na warsztatach z gliny w Wiejskim Domu Kultury w Bartkowej. Tym razem szkliwiliśmy wypalone już po raz pierwszy serduszka. Jak zwykle nie zabrakło chętnych i utalentowanych rąk do pomocy (małych i większych). Proces tworzenia prac z gliny jest żmudny, długotrwały, ale zarazem ciekawy, zaskakujący i fascynujący. Dzisiejsze serduszka po wypaleniu w piecu powinny mieć piękne czerwone zabarwienie. Ciekawe jesteśmy jakich nabiorą barw w rzeczywistości, ale z tym musimy poczekać do poniedziałku….

Drodzy Rodzice i Dzieci dziękujemy Wam za pomoc!

IMG_7471
IMG_7470
IMG_7486
IMG_7485
IMG_7480
IMG_7476
IMG_7475

W środę 20 stycznia członkowie Stowarzyszenia z uczniami ZS Podole – Górowa poprowadzili dalszą część warsztatów z gliny. Prace, które powstały w poniedziałek trzeba było oszlifować papierem ściernym bardzo dokładnie i starannie, aby nie były ostre. Pan Marek pokazał nam jak czyścić ozdoby z gliny. Następnie zaczęły powstawać prace o tematyce Wielkanocnej: jajka, baranki, koszyczki, kurczątka…

Cieszymy się bardzo, że na warsztaty przychodzą rodzice naszych dzieci, którzy nie są członkami Stowarzyszenia, ale chętnie służą swoją pomocą, czasem i przede wszystkim pomysłami.

DZIĘKUJEMY!

DSCN5811
DSCN5773
DSCN5809
DSCN5808
DSCN5800
DSCN5787
DSCN5782
DSCN5778
DSCN5775
DSCN5774

W poniedziałek 18 stycznia w Wiejskim Domu Kultury członkowie Stowarzyszenia z uczniami ZS Podole – Górowa i Osobami pomagającymi wolontarystycznie przeprowadzili warsztaty z gliny. Tym razem tematyka związana była ze zbliżającym się Dniem Babci i Dniem Dziadka oraz z Walentynkami. Wszyscy tworzyliśmy różnorodne serduszka. Na warsztaty zaprosił nas Pan Marek Nowakowski, który po raz kolejny bardzo życzliwie nas przyjął, udostępniając nam wszystkie materiały twórcze.

IMG_7365
IMG_7363
IMG_7467
IMG_7460
IMG_7453
IMG_7445
IMG_7433
IMG_7430
IMG_7429
IMG_7408
IMG_7396
IMG_7395
IMG_7392
IMG_7388
IMG_7384
IMG_7382
IMG_7367
IMG_7366

            Kolędowaniem nazywane jest nie tylko wykonywanie bożonarodzeniowych pieśni, ale również obrzęd ludowy, podczas którego kolędnicy obchodzą domy w okresie świątecznym. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem” powraca do tradycji. W dniach 27 grudnia 2015 r. i 3 stycznia 2016 r. grupa kolędnicza członków Stowarzyszenia oraz rodziców i młodzieży spoza Stowarzyszenia wyruszyła w odwiedziny do domów wsi Podole – Górowa, Bartkowa – Posadowa oraz Przydonica z kolędą ludową.           W każdym odwiedzonym domu kolędnicy zaprezentowali pastorałkę sądecką, dwie tradycyjne kolędy bożonarodzeniowe przy akompaniamencie akordeonu oraz humorystyczne ludowe życzenia świąteczne. Kolędnicy przebrani byli w stroje ludowe Górali, Pogórzan i Lachów Sądeckich. W każdym odwiedzonym domu zostały podarowane pamiątkowe upominki, które członkowie Stowarzyszenia wraz z dziećmi ręcznie wykonali podczas grudniowych warsztatów ceramicznych. Głównym celem naszej kolędy było przede wszystkim kultywowanie tradycji, zaprezentowanie działań Stowarzyszenia oraz pokazanie mieszkańcom, że istniejemy i czynnie działamy wspierając dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Podolu – Górowej. Odwiedziliśmy łącznie 52 domy, gdzie zostaliśmy miło i ciepło przyjęci. Zebrane środki pieniężne otrzymane jako darowizny od odwiedzonych rodzin zostaną przeznaczone na dofinansowanie wycieczek klasowych dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Podolu – Górowej.

W kolędzie brali udział członkowie Stowarzyszenia w składzie: Marta Konicka, Renata Gryzło, Małgorzata Koterla, Bernadeta Stasianek, Agata Śmiertka, Renata Chochorowska, Wiesław Rębiasz.

Rodzice i młodzież spoza Stowarzyszenia w ramach prac społecznych: Marek Rolka, Maksymilian Gryzło, Adrian Mordarski z Rożnowa

Akompaniatorzy – akordeoniści:

Andrzej Filas z Nowego Sącza, Krzysztof Słaby z Kamionki Wielkiej

Bardzo dziękujemy Osobom, które społecznie, bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem włączyły się w Kolędowanie!

Zarząd stowarzyszenia.

DSC05842
DSC05841
DSC05850
DSC05849
DSC05848
DSC05847
DSC05846

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Podolu – Górowej „Działajmy Razem” w listopadzie i grudniu 2015 roku organizowało szereg warsztatów rękodzieła, na których powstało kilkaset prac ręcznie wykonanych przez członków Stowarzyszenia. Rezultatem tych spotkań był Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany 19 i 22 listopada 2015 roku na terenie Zespołu Szkół  w Podolu – Górowej, 6 grudnia 2015 roku przy Kościele Parafialnym w Podolu – Górowej oraz 20 grudnia 2015 roku w Miasteczku Galicyjskim.  Pozyskane środki jako darowizny z Jarmarku Bożonarodzeniowego Stowarzyszenie przeznaczy na dofinansowanie wycieczek klasowych dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Podolu – Górowej.

W środę 02.12.2015 roku w ZS Podole – Górowa odbyły się kolejne warsztaty dla członków Stowarzyszenia oraz Rady Rodziców. Podczas zajęć kilka osób zajęło się kończeniem kartek świątecznych, które przeznaczone będą dla darczyńców szkolnego pikniku rodzinnego. Pozostałe osoby malowały szopki oraz aniołki z gipsu. Po raz kolejny wszystkie dziewczynki mogły wykazać się inwencją twórczą i stworzyć niepowtarzalne, a także jedyne w swym rodzaju dzieła.

PC021866
PC021872
PC021871

We wtorek 1 grudnia członkowie Stowarzyszenia pod czujnym okiem Pana Marka Nowakowskiego szkliwili wykonane w tamtym tygodniu ANIOŁY. W tym fascynującym, ale wymagającym dużo precyzji zajęciu, pomagały dzieci z naszej szkoły. Nałożone na ozdoby szkliwo wyglądało bardzo niepozornie. Skończone prace Pan Marek włożył po raz drugi do pieca, aby w wysokiej temperaturze mogły przemienić się w maleńkie cudeńka. Efekt końcowy będziemy mogli podziwiać dopiero jutro! Zajęcia z gliny okazały się fascynującym zajęciem.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Markowi za poświęcony nam czas, za dobre rady, bezinteresowną pomoc, za pasję i ciepłą herbatkę, a nawet ciasto. Dziękujemy!

Prezes Stowarzyszenia: Marta Konicka

IMG_6683
IMG_6682
IMG_6697
IMG_6691
IMG_6689
IMG_6687
IMG_6686
IMG_6685
IMG_6684
IMG_6681

W czwartek 26 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Bartkowej odbyły się kolejne warsztaty z gliny prowadzone przez Pana Marka Nowakowskiego oraz Panią Annę Klimek. W pierwszej części Pan Marek pokazał nam jak szkliwi się wypalone  w piecu wyroby z gliny. Pomalowane szkliwem ozdoby po raz kolejny wkłada się do pieca, gdzie w bardzo wysokiej temperaturze 1100 stopni Celsjusza powstają gotowe wyroby ceramiczne.
W drugiej części zajęć robiliśmy anioły przestrzenne.  Wszyscy daliśmy się ponieść wyobraźni. Powstałe prace były oryginalne, piękne, niepowtarzalne i jedyne w swym rodzaju. Rękodzieło  ma to do siebie, że nie ma dwóch identycznych dzieł!
Już jutro w ZS Podolu – Górowej  o godz. 16.30 odbędą się kolejne warsztaty rękodzieła. Tym razem zajęcia, na których będziemy robić kartki świąteczne, poprowadzi Pani Renata Gryzło nasza „perełka” wśród rodziców. Warsztaty przeznaczone są także dla członków Rady Rodziców, gdyż wykonane prace przeznaczone zostaną jako podziękowania dla darczyńców szkolnego Pikniku Rodzinnego na pożegnanie lata, który odbył się jesienią w naszej szkole.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!
We wtorek 1 grudnia o godzinie 16.15 w Wiejskim Domu Kultury w Bartkowej dalszy ciąg szkliwienia Aniołów, a w środę 2 grudnia w ZS Podolu – Górowej warsztaty kartkowe dla członków Stowarzyszenia oraz Rady Rodziców.
Serdecznie zapraszamy !
PB261787
PB261810
PB261807
PB261805
PB261799
PB261798
PB261797
PB261796
PB261792
PB261789
PB261788
IMG_6645
IMG_6644
W sobotę 21 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Bartkowej odbyły się Warsztaty Bożonarodzeniowe z gliny. Zajęcia poprowadził Pan Marek Nowakowski oraz Pani Anna Klimek. Warsztaty przygotowane były głównie dla dzieci. Na początku Pan Marek opowiedział dzieciom trochę o pracy z gliną, pokazał piec do wypalania, a także przygotował kilka gatunków gliny, z których dzieci mogły korzystać. Następnie dzieci pod opieką i „artystycznym okiem” Pani Ani zaczęły tworzyć ozdoby bożonarodzeniowe.
Prace wykonane przez uczniów oraz rodziców  zostaną wypalone w piecu, a w czwartek 26 listopada o godzinie 16.00 w WDK w Bartkowej podczas kolejnych warsztatów zostaną poddane szkliwieniu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników rękodzieła!
IMG_6541
IMG_6539
IMG_6538
IMG_6528
IMG_6526
IMG_6524
W poniedziałek 16 listopada w ZS w Podolu – Górowej odbyły się Warsztaty Bożonarodzeniowe, które poprowadziła Pani Ann Klimek. Uczestnicy mogli poznać technikę decoupage, którą wykonali piękne bombki. Kolejne warsztaty Pani Ania poprowadzi w sobotę 21 listopada o godzinie 9.30 w Wiejskim Domu Kultury w Bartkowej – Posadowej. Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły!
Marta Konicka
We wtorek 10 listopada 2015 r. oraz w czwartek 12 listopada 2015r. w ZS Podolu – Górowej odbyły się Warsztaty Bożonarodzeniowe dla członków Stowarzyszenia. Warsztaty prowadziła Pani Renata Gryzło, która po raz kolejny wykazała się niesamowitą kreatywnością , pomysłowością i pokazała nam swoje talenty. Zajęcia były bardzo ciekawe i interesujące. Kolejne Warsztaty Bożonarodzeniowe odbędą się w poniedziałek 16 listopada 2015 w ZS Podole – Górowa o godz. 16.00. Tym razem rękodzieło poprowadzi Pani Anna Klimek.