Projekt RODZIC I NAUCZYCIEL NAJLEPSZYM WYCHOWAWCĄ

W szkole realizowany jest projekt „Rodzic i nauczyciel najlepszym wychowawcą”

Zadanie to finansowane jest ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Główne cele projektu:

 • tworzenie w szkole klimatu współpracy oraz wzajemnego szacunku i dialogu,
 • budowanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń – rodzic sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu i wsparciu,
 • rozwijanie wśród uczniów poczucia własnej wartości oraz budowanie wewnętrznej motywacji do pracy nad sobą,
 • uczenie dokonywania świadomych wyborów oraz ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu oraz budowanie klimatu sprzyjającego zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji,
 • przeciwdziałanie agresji i innym zjawiskom patologicznym poprzez podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.

Adresatami są:

 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • uczniowie klas IV-VI SP,
 • uczniowie klas I-III gimnazjum.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wiele ciekawych działań takich jak:

 • 25 listopada 2015 r. spektakl teatralno-profilaktyczny: Masz talent wystawiony przez Krakowskie Centrum Profilaktyki dla uczniów klas IV-VI SP i I-III gimnazjum, poruszający tematykę roli talentu w  życiu młodego człowieka, budowania pozytywnych relacji z nauczycielami i rówieśnikami oraz mówiący o negatywnych skutkach palenia papierosów i postawach reprezentowanych przez młodzież.
 • 26 listopada 2015 r. godz. 14:30 warsztaty dla nauczycieli: Jak pozyskiwać rodziców do współpracy prowadzone przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KANGUR, mające na celu określenie warunków współpracy rodziców
  i nauczycieli, sposobów jej budowania oraz przekraczania pojawiających się w trakcie współpracy trudności.
 • 1 grudnia 2015 r. godz. 14:00 warsztaty dla wychowawców i rodziców: Najnowsze trendy i kierunki profilaktyki pracy z dziećmi i młodzieżą w praktyce prowadzone przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KANGUR, poświęcone tematyce roli zachowań ryzykownych w życiu dzieci, zasad prowadzenia skutecznej psychoprofilaktyki w szkole, metod rozwijania umiejętności psychospołecznych uczniów oraz budowania pozytywnej samooceny dziecka w grupie rówieśniczej.
 • 10 grudnia 2015 r. godz.13:00 warsztaty dla rodziców i wychowawców: Mosty zamiast murów – jak rozmawiać ze zbuntowanym nastolatkiem? prowadzone przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KANGUR. Uczestnicy tego szkolenia zdobędą wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi reakcjami dzieci, takimi jak: opór, ignorowanie, bunt, agresja, poznają metody komunikacji otwartej i asertywnej oraz sposoby ustalania relacji między stronami porozumienia w zależności od zadań, potrzeb i wzajemnych oczekiwań, a także cele i metody prowadzenia rozmów
  o charakterze interwencyjnym, wspierającym i terapeutycznym.
 • 16 grudnia 2015 r. lekcje wychowawcze: Stop używkom, prowadzone w zespole dwuosobowym: wychowawca – rodzic. Wychowawca w porozumieniu z rodzicem, wykorzystując nabyte wiadomości i umiejętności wspólnie przygotują się i przeprowadzą lekcję.
 • 18 grudnia 2015 r. godz. 10:40 debata uczniowska: Bezpieczna szkoła. Papierosy, narkotyki, dopalacze, alkohol – jak się przed tym bronić? W debacie weźmie udział po dwóch przedstawicieli z klas IV-VI i I-III gimnazjum.
DSC02724
DSC02723
DSC02722
DSC02753
DSC02752
DSC02751
DSC02750
DSC02749
DSC02748
DSC02746
DSC02745
DSC02744
DSC02743
DSC02742
DSC02741
DSC02740
DSC02739
DSC02738
DSC02737
DSC02736
DSC02735
DSC02734
DSC02733
DSC02732
DSC02731
DSC02730
DSC02729
DSC02728
DSC02727
DSC02726